x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Географія, 9 клас, Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації, Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В., 2011

Географія, 9 клас, Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації, Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В., 2011

Географія, 9 клас, Відповіді до збірника завдань для державної підсумкової атестації, Гладковський Р.В., Довгань А.І., Паламарчук Л.Б., Совенко В.В., 2011.

  Посібник допоможе учням успішно підготуватися до державної підсумкової атестації з географії. Посібник побудований за таким принципом: номер варіанта контрольної роботи, завдання контрольної роботи, правильна відповідь на тестові завдання із коментарем
(у разі необхідності) та розгорнута відповідь на творчі завдання. Крім того, у посібнику наведені картосхеми із виконаними завданнями. Посібник призначений для учнів та вчителів.

Примеры.
Визначте, який масштаб матиме топографiчна карта, якщо за основу взято аркуш топографiчноi карти масштабу 1 : 50000 i роздiлено його паралелями i меридiа-нами на чотири рiвнi частини.

Складiть план характеристики моря. Визначте географiчне положення Чорно-го моря.
План характеристики моря.
1) Назва моря
2) Географiчне положения (у тому числi: площа, протяжнiсть, глибини, характер береговоi лiнii зв'язок з океаном).
3) Походження котловини.
4) Клiматичнi умови.
6) Особливостi водних мас.
7) Органiчний свiт.
8) Екологiчнi проблеми.

Виберiть правильне твердження.

А За видом допомiжноi поверхнi, яку використовують для перенесення поверхнi на площину карти, розрiзняють проекцii цилiндричнi, конiчнi, азимутальнi.