x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Біологія, 9 клас, Розв`язки завдань державноi пiдсумковсi атестацii, Синичка Н.Й., 2011

Біологія, 9 клас, Розв`язки завдань державноi пiдсумковсi атестацii, Синичка Н.Й., 2011

Біологія, 9 клас, Розв'язки завдань державноi пiдсумковсi атестацii, Синичка Н.Й., 2011.

  У посібнику подано відповіді до всіх завдань державної підсумкової атестації з біології за рекомендованим Міністерством освіти і науки посібником.
Посібник буде корисним учням 9 класів у процесі їх підготовки до державної підсумкової атестації з біології.

Oпuшimь серцевий цикл i пояснiть бiологiчне значення дiастоли.
Серце — порожнистий м'язовий орган кровоносноi системи. Серце людини у станi спокою скорочуеться 60-80 разiв на хвилину i перека-чуе близько 5 л кровi. Серцевий м'яз, м'язовi волокна якого щiльно змикаються, забезпечуе скоротливiстъ, i скорочення одного волокна швидко передаеться сусiднiм по збуджуючо-провiднiй системi серця. Це забезпечуе одночасне скорочення великих дiлянок серцевого м 'яза.

Серце скорочуеться ритмiчно. Скорочення та розелаблення перед-сердь та шлуночкiв вiдбуваються в певнiй послiдовностi. Одне повне скорочення та розелаблення передсердь i шлуночкiв складае серцевий цикл. Серцевий цикл тривае 0,8 с i складаеться iз трьох фаз: скорочення передсердь, скорочення шлуночкiв, загальноi паузи. Серцевий цикл починаеться зi скорочення передсердь, яке тривае 0,1 с. За цей час кров з передсердь виштовхуеться до розслаблених шлуночкiв. Пiсля цього настае скорочення шлуночкiв, яке тривае 0,3 с. Кров з лiвого шлуночка виштовхуеться до аорти, а з правого — до легеневих арте-рiй. Наступних 0,4 с весь серцевий м'яз перебувае у фазi загального розелаблення. Перiод вiдпочинку (0,4 с) достатнiй для вiдновлення працездатностi серцевого м'яза.