x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007

Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007

Біологія, Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Соболь В. І., 2007.
 У підручнику висвітлено основні поняття, пов'язані з будовою та житті діяльністю живих організмів. Зосереджено увагу на особливостях будови клітини організмів із різних царств органічного світу, зокрема Бактерій, Рослин і Грибів.Принцип ступеневого розміщення навчального матеріалу дас учням можливість розглядати раніше вивчений матеріал на більш високому рівні. Навчальний матеріал наближений до реалій життя через використання типових об'єктів ДОВКІЛЛЯ, мотивацію знань практичного значення, підбір ситуаційних завдань, опис класичних експериментів, розкриття ролі відомих учених тощо. Запитання та завдання зорієнтовані на вікові особливості семикласників і сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.
 
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Біологія наука про ж мну природу
2. Різноманітність живих організмів
3. Рослинний світ складова частина природи
Гема 1. Будова та життєдіяльність рослин
4. Загальна характеристика рослин
5. Клітина рослим
6. Тканини рослин
7. Органи рослим
8. Будова та функції кореня
9. Мінеральне живлення рослин
10. Пагін і його будова
11. Стебло вісь пагона
12. Транспорт речовин у рослині
13. Листок — бічна частина пагона
14. Функції листка
15. Відповідь рослин на подразнення Тема 2. Розмноження і розвиток рослин
16. Розмноження рослин
17. Вегетативне розмноження
18. Будова іі різноманітність квіток.
19. Суцвіття
20. Запилення
21. Запліднення в рослим
22. І Іасіпипа. Проростання насінини
23. Плід
24. Поширення плодів і насіння
25. Ріст і розвиток рослин105
26. Сезонні явища в житті рослин і зділ
II. РІЗНОМАНІТНІСТЬ РС
Тема 3. Водорості
27. Загальна характеристика водоростей
28. Зелені водорості
29. Діатомові водорості
30. Бурі водорості
31. Червоні водорості, або багряпки
Тема 4. Вищі спорові рослини
32. 1 Іалемиі рослини
33. Вищі спорові рослини
34. Мохоподібні
35. Плаупоподібпі
36. Хвощеподібні
37. Папоротеподібні
Тема 5. Голонасінні
38. Голонасінні перші насінні рослини
39. Загальна характеристика хвойних
40. Різноманітність і значення хвойних.
Тема 6. Покритонасінні
41. Загальна характеристика покритонасінних
42. Класифікація покритонасінних
43. Родина Капустяні, або Хрестоцвіті
44. Родина Розові
45. Родина Бобові
46. Родина Пасльонові
47. Родина Айстрові, або Складноцвіті
48. Родина Лілійні
50. Родина Тонконогові, або Злакові
51. Значення покритонасінних
Розділ III. ГРИБИ ТА ЛИШАЙНИКИ
Тема 7. Гриби
52. Загальна характеристика грибів
53. Цвілеві гриби
54. Шапкові гриби
55. Гриби-наразити
Тема 8. Лишайники
56. Лишайники — симбіотичні організми .
Розділ IV. БАКТЕРІЇ
Тема 9. Бактерії
57. Загальна характеристика бактерій
59. Ціанобактерії (синьо-зелені водорості)
Розділ V ОРГАНІЗМИ Й СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
Тема 10. Організми й середовище існування
60. Середовища існування рослин.
61. Рослини й абіотичні чинники.
62. Рослини її біотичні чинники.
63. Угруповання рослий.
64. Охорона природи.
Словник основних понять
Додатки
Основні правила для формування практичних умінь ;і біології
Методи наукового дослідження та їхнє застосування для формування дослідницьких умінь
Лабораторний практикум.
Основной змист.
Як ви знаєте з курсу природознавства, жива природа це вся сукупність організмів, які населяють Землю. Живу природу називають ще органічним світом. Сучасний органічний світ на нашій планеті об'єднує віруси, бактерії, рослини, гриби іі тварини. Усі вони надзвичайно різні, проте в них є і спільні ознаки, які можна виокремити при дослідженні їхньої будови та життєдіяльності.

Загальні для всіх живих істот ознаки називають ознаками живого. Вивченням живого та його ознак займається біологія, яка досліджує різноманітність живих істот, їхню будову, особливості життєдіяльності, розмноження, поширення, походження, а також класифікує їх. Нині назву ЦІЄЇ науки слід писати великими буквами, оскільки без біологічних знань вирішити проблеми сучасного життя людини на Землі неможливо. Передусім це нові хвороби, зростання потреб людини в їжі, у чистому повітрі та воді, це й масове розмноження одних організмів і вимирання інших тощо.

Предложения интернет-магазинов

Готовимся к ЕГЭ. Информатика

Автор(ы): Сафронов Игорь Константинович   Издательство: BHV, 2009 г.  Серия: Информатика и ИКТ

Цена: 192 руб.   Купить

В пособии рассматриваются варианты ЕГЭ по информатике за последние два учебных года (2006/2007, 2007/2008) с подробным разбором всех заданий. Для самостоятельной работы предлагаются задания, подобные официальным, и приводятся их решения. Даны требования к знаниям выпускника по информатике и краткие теоретические пояснения к основным разделам учебного курса. Большое внимание уделено алгебре логики, системам счисления, единицам измерения информации, организации информации, алгоритмизации.