x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Тригонометричнi рiвняння i неpiвнocтi для старшокласникiв i абітурієнтів. Резуненко В.О., Ярмак В.О. 2011

Тригонометричнi рiвняння i неpiвнocтi для старшокласникiв i абітурієнтів. Резуненко В.О., Ярмак В.О. 2011

Название: Тригонометричнi рiвняння i неpiвнocтi для старшокласникiв i абітурієнтів.

Автор: Резуненко В.О., Ярмак В.О.
2011

   У посiбнику проведено класифiкацiю основних типiв тригонометричних piвнянь i нерiвностей, якi вивчаються в загально-освiтнiй школi, коротко описано ocнoвнi прийоми та методи ix розв'язування. До кожного типу рiвнянь i нерiвностей пiдiбрано вправи для самостiйного виконання.
Для вчителiв i учнiв загальноосвiтнiх шкiл.

   Посiбник присвячено розв'язуванню тригонометричних piвнянь i нepiвнocтей. У першу чергу, посiбник призначений для учнiв 10-11 клaciв загальноосвiтнiх шкiл, але може бути використаний i учнями профiльних та спецiалiзованих шкiл, абiтурiентами, вчите-лями математики.
Досвiд викладацькоi роботи aвтopiв свiдчить про те, що роздiл «Тригонометричнi рiвняння» с одним iз найбiльш складних для за-своення. Складнiсть, у першу чергу, полягас у великiй кiлькостi формул та правил, якi повиннi знати та вмiти використовувати учнi. Також в учнiв виникають труднощi пiд час класифiкацii тригонометричних рiвнянь i подальшого вибору методу розв'язування.
Ми зробили сиробу систематизувати тригонометричнi рiвняння за типами та вказати покроковi детальнi алгоритм и для ix розв'язування. На нашу думку, учням буде значно легше встановити тип рiвняння та знайти метод його розв'язування, застосовуючи наведе-ну в посiбнику класифiкацiю за конструктивним виглядом i складнicтю рiвняння. Суть пiдходу полягас саме в цьому.