x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Авторська шкільна геометрія. Книга 1. Філіпповський Г.Б., 2009

Авторська шкільна геометрія. Книга 1. Філіпповський Г.Б., 2009

Название: Авторська шкільна геометрія. Книга 1.

Автор: Філіпповський Г.Б.
2009

    Книга знайомить читачів із задачами, авторами яких були визначні вчені Давньої Греції, країн арабського халіфату, а також європейські математики. Розповідає, як сучасне покоління геометрів за авторськи-ми задачами склали нові задачі, придумали оригінальні конструкції, сформували й удосконалили ідеї, покладені в основу цих задач.
    Книга допоможе читачеві глибше відчути джерела геометрії, побачити її красу, прослідкувати хід думок видатних математиків.

СОДЕРЖАНИЕ.
Розділ 1. Чотири історії про Фалеса Мілетського
Розділ 2. Гімн теоремі Фалеса
Розділ 3. Піфагор. Теорема Піфагора. Задачі на побудову
Розділ 4. Евклід - колекціонер найяскравіших задач!
Розділ 5. Евклід і задачі з недоступними точками
Розділ 6. Евклід і побудова четвертого пропорційного
Глава 7. Леми Архімеда із Сиракуз
Глава 8. Задачі Архімеда з прямокутним трикутником
Розділ 9. Лема Архімеда про трисекцію кута. «Метод вставок»
Розділ 10. Уявна кругосвітня подорож Ератосфена
Розділ 11. «Досьє» на коло Аполлонія
Розділ 12. Варіації з теми однієї задачі Аполлонія
Розділ 13. Геронів трикутник і... майже вся геометрія
Розділ 14. У колі задачі Герона
Розділ 15. Допомагає (часом несподівано) теорема ПтолемеяИнформация для учителей и родителей

ВІД АВТОРА.
    Ви тримаєте в руках першу частину книги «Авторська шкiльна геометрiя». У нiй наведенi задачi, авторами яких є видатнi давньогрецькi геометри: Фалес, Пiфагор, Евклiд, Архiмед, Ератосфен, Аполлонiй, Птолемей. Невеликi за обсягом роздiли розповiдають про те, як створювалися цi задачi, якi обставини спричинили їхню появу.
Щоб зрозумiти щось важливе, потрiбно неодмiнно повернутися до джерел. Джерела геометрiї - у Давнiй Грецiї: Афiнах, Александрiї, Сиракузах...

    Віддамо належне арабським математикам, які зберегли, переклали, зробили загальнодоступними роботи Архiмеда, Аполлонiя, Менелая.
    Крiм того, що авторськi задачi цiкавi самi по собi, вони дозволяють простежити хiд думок великих математикiв, допомагають зв’язати давню геометрiю iз сучасною.

    Сподiваюся, що ця книга порадує всiх шанувальникiв геометрiї: вiд школяра до викладача ВНЗ, допоможе читачевi розширити математичний кругозiр i загальну ерудицiю, буде надихати до самостiйної науководослiдницької роботи.