x-uni.com
x-uni.com
x-uni.com
Математика
Биология
Литература
Русский язык
География
Физика
Химия
История
Английский
Информатика
География
Информатика
ВИДЕОКУРСЫ
Функцii, ix властивостi та графiки. Карпiнська I. Й. 2009

Функцii, ix властивостi та графiки. Карпiнська I. Й. 2009

Название: Функцii, ix властивостi та графiки.

Автор: Карпiнська I. Й.
2009

   У посiбнику розглядаються види елементарних функщй i важливi питания ix властивостей; побудова графiкiв функцiй за допомогою геометрич-них перетворень вiдомих графiкiв функцiй. Особлива увага придiляеться графiчному методу розв'язування рiвнянь, нерiвностей та ix систем, у тому числi — з параметрами.
Уci необхiднi теоретичнi вiдомостi пропонуються у виглядi коротких довiдок. До деяких питань додаються необхш алгоритми дослiдження, побудови чи розв'язання. За потреби теоретичний матерiал iлюструеться графiками функцiй.
Актуально, що виклад теоретичного мaтepiaлy супроводжуеться обов'яз-ковим розбором типових задач шкiльного курсу математики, а також деяких задач, якi не входять до чинноi програми загальноосвiнiх навчальних закладiв i бiльшiсть з яких пропонувалися на вступних iспитах до провiдних ВНЗ та були включенi до завдань зовнiшнього незалежного ощнювання у 2006-2007 pp.

   Вивченню функщй, ix властивостей та графiкiв вiдведено знач-ну частину шкiльного курсу алгебри та початкiв аналiзу. Вмiння та навички, яких набувають учнi, вивчаючи тему «Функцiя», широко використовуються як на уроках математики, так i на уроках фiзики, xiмii, географii та бiологii.
Kpiм того, аналiзуючи конкурснi завдання з математики, що пропонувалися абiтурiентам на вступних iспитах у piзнi вищi на-вчальнi заклади Украiни, а сьогоднi пропонуються на зовнiшньому незалежному оцiнюваннi, робимо висновок: для розв'язання багать-ох екзаменацiйних завдань абiтурiентам потрiбнi гpyнтовнi знання саме з цiеi теми.